زمان‌بندي برگزاري ششمين دوره مسابقات داوري تجاري

 

برگزاری ششمین دوره مسابقات داوری تجاری مطابق زمان‌بندی زیر خواهد بود و امکان تمدید مهلت‌ها وجود ندارد.