نحوه برگزاري مسابقات داوري تجاري

 

مسابقات داوری تجاری به میزبانی مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC) مطابق با استانداردهای بین‌المللی و با الگوگیری از نمونه‌های مشابه جهانی و نیز با همیاری داوران مجرب در زمینه‌های داوری داخلی و بین‌المللی سازمان‌دهی و برگزار خواهد شد.

تیم‌های شرکت‌کننده در دو مرحله دفاع کتبی و دفاع شفاهی هم در مقام خواهان و هم در مقام خوانده با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. در مرحله دفاع کتبی، لوایح تیم‌های شرکت‌کننده به صورت مجزا از مرحله شفاهی بررسی می‌گردد و تیم‌هایی که مجموع امتیاز لوایح خواهان و خوانده آنها از سایر تیم‌ها بالاتر باشد، به عنوان تیم برتر در نگارش لایحه کتبی خواهان و تیم برتر در نگارش لایحه کتبی خوانده انتخاب خواهند شد.

در مرحله دفاع شفاهی نیز تیم‌ها در جلسات رسیدگی شفاهی مقدماتی در دو مقام خواهان و خوانده در مقابل یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. پس از جمع امتیازات مرحله دفاع شفاهی، تیم‌هایی که بالاترین امتیاز شفاهی را اخذ نمایند به مرحله نهایی راه خواهند یافت. در مرحله نهایی، موضع تیم‌ها (خواهان یا خوانده) به قید قرعه تعیین میگردد و پس از رقابت میان آنها، تیم برنده معرفی خواهد شد.

کمیته برگزاری در هر دوره جلساتی متضمن ارائه برخی نکات ضروری در نحوه برگزاری مسابقه و چگونگی ارائه دفاعیات کتبی و شفاهی برگزار خواهد نمود.