هدف مسابقات

 

هدف از سازمان‌دهی و برگزاری مسابقه داوری تجاری، آموزش اسلوب صحیح داوری در حل‌وفصل اختلافات تجاری به صورت عملی است. شرکت‌کنندگان در این مسابقات با ارائه لوایح دفاعی کتبی یا طرح دعوی متقابل، فرصت آشنایی با قواعد شکلی و ماهوی یک نمونه عملی داوری را هم در مقام خواهان و هم در مقام خوانده خواهند داشت.

مسابقه مزبور به شیوه‌ای طراحی شده است که طی آن نه تنها قواعد شکلی و مباحث مربوط به حقوق ماهوی مطرح می‌شوند، بلکه شرکت‌کنندگان با نکات ظریف و تکنیک‌های غیرحقوقی که معمولاً در ارائه و دفاع از دعاوی در مقابل دیوان‌های داوری مدنظر قرار می‌گیرند، آشنایی پیدا می‌کنند. علاوه بر این‌ها، این مسابقه فرصتی را فراهم می‌آورد تا شرکت‌کنندگان آشنایی مناسبی با ادبیات حقوقی داخلی و بین‌المللی موجود در زمینه داوری کسب نمایند.