توجه!

حداقل سن مجاز برای ثبت نام 33 سال می باشد.

تجربه حضور در داوری:
(مبلغ اختلاف، موضوع اختلاف، زبان داوری و غیره)
(مبلغ اختلاف، موضوع اختلاف، زبان داوری و غیره)
(دادگاه/شعبه ارجاع دهنده، مبلغ اختلاف، موضوع اختلاف، زبان داوری و غیره)